Aydınlatma Metni-KVKK

Aydınlatma Metni-KVKK

KVKK

TRMOTOR Güç Sistemleri Sanayi A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerin(Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz:

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun’un 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler için işlenebilmektedir:

 • Eğitim,
 • Staj,
 • Etkinlikler-programlar-fuarlar,
 • İş başvurularının yapılması ve bunların değerlendirilmesi,
 • İş başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler için sonraki süreçlerin yürütülebilmesi ve sonuçlar hakkında kişilerin bilgilendirilmesi,
 • İş Hukuku mevzuatı, Savunma Sanayii Güvenliği mevzuatı, Sivil Havacılık mevzuatı, Sosyal Güvenlik mevzuatı başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat çerçevesinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin işlerin yapılması,
 • Şirket iç düzenlemelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket’e ait lokasyonların ve Şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Denetim,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşin niteliği ve devamlılığı amacını taşıyan fiili gerekler.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler mevzuat çerçevesinde; Şirketimiz tarafından üst maddede anılan amaçlar doğrultusunda pay sahiplerine, pay sahiplerinin şirketlerine, Şirket yetkililerine, yerli-yabancı iş ortaklarına, yerli-yabancı müşterilere (yetkili veya çalışanları), yerli-yabancı tedarikçilere (yetkili veya çalışanları), yerli-yabancı hizmet sağlayıcılarına (yetkili veya çalışanları), başta Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket uhdesinde bulunan kişisel veriler, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11 inci maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ( “Kurul” - Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bünyesinde, şikâyet üzerine veya resen görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kurul) belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kurul’ca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı için Şirketimize;
Ayırt edici kimlik, yanıt için iletişim ve Şirket ile olan ilişkiye (müşteri, tedarikçi, stajyer, eski çalışan, çalışan, iş başvurusu sahibi vb.) dair bilgiler eşliğinde Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanması talep edilen hakka yönelik açıklamaları açık ve anlaşılır şekilde içeren talebi;

i) ki@trmotor.com.tr adresine e-posta göndererek ya da

ii) Üniveristeler Mahallesi 1596. Cadde Hacettepe Teknoknet F Blok Kat :3 Çankaya/Ankara adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden ileterek veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle başvurulabilir.

Aydınlatma Metni KVKK